Avtobusna postaja
07 49 94 170
Pištie nam
info@integral-brebus.si

Zgodovina

Fotografija iz leta 1947

Do leta 1945

V letih pred prvo svetovno vojno so se začeli na teritoriju sedanje Slovenije izvajati prvi avtobusni prevozi potnikov. Licence za avtobusne proge so izdajali deželni ali okrajni glavarji, zbornica za trgovino in obrt pa je vodila evidenco avtobusnih prog.

Uniforme voznikov

V takratni Avstriji je avstrijska poštna uprava za svoje potrebe nabavila kombinirana vozila za prevoz pošte in potnikov, kar pa ni primer za slovensko ozemlje. Zaradi splošnih gospodarskih pogojev in naravnih prometnih zvez so se na teritoriju Slovenije dokaj zgodaj pojavile redne avtobusne zveze.

Prva avtobusna proga na svetu je bila odprta 18. marca 1895 med mestoma Siegen in Deuz v Nemčiji. Za začetek izvajanja rednega avtobusnega prometa v Sloveniji štejemo leto 1912, ko sta bili odprti prvi dve avtobusni liniji Gorica Postojna in Idrija Logatec. V letu 1913 pa so bile registrirane še štiri avtobusne proge in ena izmed njih je bila avtobusna proga Brežice – Sv. Peter pod Sv. Gorami – Mestinje.

Zaradi navedenega lahko štejemo, da se je začel avtobusni promet na teritoriju sedanje Občine Brežice izvajati v letu 1913, torej pred 99-timi leti.

Po prvi svetovni vojni je bila v takratni Kraljevini SHS ustanovljena poštna direkcija za celotno področje sedanje Slovenije. Poštna direkcija je prevzela po vzoru stare Avstrije tudi prevoz potnikov s tedanjimi vozili za prevoz pošte. Zaradi širitve voznega parka je imela pošta več garaž. Ena izmed njih je bila zgrajena leta 1928 tudi v Brežicah. Poštne garaže so bile enotnega tipa, in sicer z garažnim prostorom za dva avtobusa, majhno servisno delavnico in majhnim skladiščnim prostorom za mazivo in gorivo.

Stari avtobusi

Kljub dejstvu, da je po prvi svetovni vojni opravljala pretežni del prevozov potnikov pošta, se je vse bolj razvijal avtobusni promet z avtobusi zasebnih podjetnikov. Tako je bila tudi v Brežicah registrirana nova avtobusna linija na relaciji Brežice – Novo mesto. V letih do leta 1940 se je zaradi ustanovitve poštne avtomobilske garaže v Brežicah povečalo število avtobusnih linij tako, da so se dnevno izvajale štiri avtobusne linije, in sicer: Brežice pošta – Novo mesto pošta, Brežice – Bizeljsko – Sv. Peter pod Sv. Gorami, Brežice železniški kolodvor – Bizeljsko in Brežice pošta – Brežice kolodvor.

Po začetku druge svetovne vojne so nemški okupatorji zaplenili tudi tri poštne avtobuse v poštni garaži v Brežicah. Ker so hoteli pokazati svojo gospodarsko moč, so bile organizirane močne poštne operativne enote v Celju, Mariboru, Kranju, Ptuju in v Brežicah. Že v letu 1941 je nemška poštna uprava zgradila v Brežicah garaže na mestu, kjer je pozneje izvajalo svojo dejavnost podjetje Prevoz Brežice, še prej pa državno podjetje DAPS.

Iz operativne enote Brežice se je izvajalo sedem avtobusnih prog, in sicer: Brestanica – Senovo, Brestanica – Kozje, Brežice Pišece, Brežice – Bistrica ob Sotli – Kozje, Sevnica – Planina, Krško – Bučka in Krško – Cerklje ob Krki - Brežice. Prav tako so se izvajale tri poštne zveze: Brežice - Mestinje - Poljčane, Brežice – Velika Dolina in Brežice mesto – Brežice kolodvor.

Avtobusi, s katerimi se je v začetku tega stoletja začel izvajati avtobusni promet v Sloveniji, so bili majhna 6–10 sedežna vozila. Zaradi slabih in ozkih cest je bilo praktično nemogoče uporabljati avtobuse z več sedeži. Najbolj znane znamke avtobusov v tistih časih so bile Saurer, Benz in Daimler. 

Po letu 1945

Bencinska postaja v mestnem
jedru Brežice (leta 1955)

Že v letu 1945 je glavna uprava republiškega ministrstva za promet ustanovila podjetje DAPS »Državno avtobusno podjetje Slovenije« z dejavnostjo prevoza potnikov v cestnem prometu. To podjetje je bila prva oblika nadaljnjih organizacijskih oblik večine slovenskih avtobusnih podjetij. Tudi v Brežicah je bila kmalu ustanovljena podružnica podjetja DAPS. Direktor brežiške podružnice DAPS-a je bil Jože Turk.

Po preteku prvih let po vojni in izvajanju avtobusnih prevozov v okviru DAPS-a je bila na področju Slovenije sprejeta odločitev, da se organizirajo prevozniške firme na nivoju okrajev. Tako je bilo 1. januarja 1949 ustanovljeno Okrajno prevozno podjetje Prevoz Krško, ki je bilo registrirano za prevoz blaga kakor tudi za prevoz oseb.

Avtobus leta 1934 pred
Gostilno Prah v Krški vasi

Prvi direktor je bil Franc Murko. Leta 1954 se je uprava podjetja preselila v Brežice in takrat se je podjetje preimenovalo v Državno transportno podjetje Prevoz Brežice. Že od samega začetka se je v podjetju izvajal tudi avtobusni promet, saj so že leta 1950 kupili prvi avtobus. 

Stara avtobusna postaja v Brežicah

 

Avtobusni prevozi so se v podjetju Prevoz v začetku razvijali relativno počasi. Resneje so se začeli z avtobusnimi prevozi ukvarjati šele leta 1953, ko je DAPS prepustil vsa sredstva in nepremičnine Prevozu. Jože Jurišič je postal šef avtobusnega voznega parka, ki so ga sestavljali avtobusi znamk TAM, FAP, Krupp in Fiat. Vozniki, ki so vozili avtobuse skupaj z Jožetom Jurišičem, so bili tudi ustanovni člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Brežice.

Avtobusni promet se je vse bolj širil zaradi vse večjih migracijskih potreb prebivalcev.  Tako so od začetka delovale proge: Brežice – Šentjernej – Novo mesto – Brežice, Brežice –  Bizeljsko  – Brežice, Brežice – Pišece – Brežice, Brežice – Krško – Brežice, Brežice – Samobor – Brežice, Brežice – Čateške toplice – Brežice, Brežice – železniška postaja – Brežice. Zanimivo je to, da so vsi avtobusi imeli sprevodnike, pri čemer se je število vozil povečalo na 12 avtobusov.

Zaradi posebnosti med izvajanjem prevoza stvari in prevozom potnikov ter na osnovi sklepov delavskih svetov Prevoza Brežice in SAP-a Ljubljana z dne 13. 8. 1963 in po pogodbi med omenjenima podjetjema z dne 15. 8. 1963 je bil izvršen prenos dela dejavnosti avtobusnega prometa, osnovnih sredstev in dela zaposlenih iz podjetja Prevoz Brežice na podjetje SAP Ljubljana, poslovalnica Brežice s sedežem na Cesti bratov Milavcev 5. V podjetju SAP so se vrstile razne reorganizacije, vendar je brežiški del vedno ohranjal status poslovne enote.

V avgustu leta 1978 je prišlo do združitve podjetij SAP Ljubljana in Viator Ljubljana v sestavljeno organizacijo združenega dela, ki se je pozneje preimenovala v Integral. Ta asociacija ni nikoli zaživela v popolnosti, vendar je šele leta 1989 prišlo do razdružitve in s tem prenehanje SOZD-a Integral.

Pomembno je še poudariti, da je bila v letu 1981 zgrajena v Brežicah nova avtobusna postaja, ki še danes velja za eno najlepših in izjemno funkcionalnih avtobusnih postaj v Sloveniji.
Z razdružitvijo SOZD-a Integral je dobila poslovalnica Brežice status Temeljne organizacije združenega dela in s tem tudi prvič v svoji zgodovini pravno subjektiviteto.

Na osnovi referendumske odločitve je bilo z dne 1. 3. 1990 vpisano v sodni register podjetje Integral Brebus, avtobusni promet, delavnice in turizem p.o. Brežice. Tako je bil uresničen dolgoletni sen, da Brežičani dobijo lastno avtobusno podjetje.

Integral Brebus Brežice d.o.o.
Cesta svobode 11
8250 Brežice
Avtobusna postaja: 07 49 94 170
Tehnični pregledi: 07 49 91 350
info@integral-brebus.si
izdelava spletnih strani ETREND