Upravni postopki

Kazalo:

Registracija vozila

Vlogi za registracijo vozila je treba priložiti naslednja dokazila:
 1. dokazilo o lastništvu vozila;
 2. zadnje tuje prometno dovoljenje oziroma drugo ustrezno javno listino, ki je dokazilo o lastništvu vozila po predpisih tuje države, v kateri je bilo vozilo nazadnje registrirano, če vozilo ni bilo registrirano v Republiki Sloveniji;
 3. zadnje slovensko prometno dovoljenje, če je bilo vozilo registrirano v Republiki Sloveniji oziroma ustrezno potrdilo, če je zadnje slovensko prometno dovoljenje izgubljeno ali ukradeno in vsa dokazila o spremembi lastništva vozila od zadnje registracije vozila;
 4. dokazilo o lastništvu posameznih delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni, če se zaradi take naknadne vgradnje spremenijo podatki o vozilu, vpisani v prometno dovoljenje;
 5. potrdilo o skladnosti oziroma soglasje k registraciji, če gre za vozilo, za katero mora biti v skladu z zakonom taka listina izdana, v kolikor to ni razvidno iz evidence registriranih vozil;
 6. dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti, pri vozilih za javni prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov;
 7. dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, če to ni razvidno iz evidence registriranih vozil;
 8. dokazilo o poravnani letni dajatvi za uporabo vozila v cestnem prometu;
 9. dokazilo o plačilu predpisanih taks in drugih obveznosti;
 10. dokazilo o istovetnosti stranke (za fizične osebe veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ, za pravne osebe pa dokazilo o registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe);
 11. soglasje uporabnika vozila, kjer pride v poštev;
 12. vozniško dovoljenje uporabnika vozila, če podatka o veljavnosti vozniškega dovoljenja za kategorijo vozila, ki se registrira, ni mogoče dobiti iz uradne evidence o voznikih;
 13. dokazila, ki so potrebna na podlagi drugih predpisov.

Registracija vozila na uporabnika ter pravice in odgovornosti uporabnika vozila:

Uporabnik ima v navedenih primerih naslednje pravice in odgovornosti:
 1. vozilo na lizing, po pogodbi o zakupu ali pogodbi o prodaji s pridržkom lastninske pravice :
  vozilo je s pisnim soglasjem lastnika registrirano na uporabnika, ki ima vse pravice in obveznosti, kot jih ima lastnik vozila razen odsvojitve ali predelave oziroma spremembe vozila, v kolikor ni v pogodbi o lizingu določeno drugače;
 2. lastnik vozila je otrok ali mladoletna oseba :
  vozilo je registrirano na enega od staršev, skrbnika ali rejnika kot uporabnika, ki ima vse pravice in obveznosti, kot jih ima lastnik vozila, razen odsvojitve vozila, za kar mora dati soglasje center za socialno delo;
 3. lastnik vozila je polnoletna oseba:
  vozilo je registrirano na lastnika, ki določi uporabnika z njegovim pisnim soglasjem. Uporabnik je odgovoren za vsa dejanja storjena s tem vozilom, kjer ni bil ugotovljen dejanski voznik vozila.

  V primeru iz 3. točke prejšnjega odstavka se soglasje uporabnika poda na obrazcu. Identifikacija podpisnikov se opravi na registracijski organizaciji. Uporabnik se vpiše v evidenco registriranih vozil in prometno dovoljenje. Soglasje se izda za nedoločen čas in ga lahko lastnik vozila, kot tudi uporabnik kadarkoli pisno prekliče. Soglasje uporabnika hrani registracijska organizacija najmanj pet let.

  Kadar lastnik vozila sklene dogovor z novim uporabnikom, ki tudi poda soglasje na predpisanem obrazcu, se šteje, da je pisno soglasje uporabnika s starejšim datumom neveljavno. Sprememba uporabnika velja od dneva vpisa v evidenco registriranih vozil.

  Uporabnik poda preklic soglasja na obrazcu registracijski organizaciji, ki podatek vnese v evidenco registriranih vozil. Preklic soglasja je veljaven od datuma vpisa v evidenco registriranih vozil. Krajevno pristojna upravna enota pozove lastnika vozila, da določi novega uporabnika ali pa odjavi vozilo.

Preverjanje veljavnosti vozniškega dovoljenja pri registraciji vozila:

Pri registraciji vozila je treba preveriti veljavnost vozniškega dovoljenja uporabnika vozila. Kategorija vozniškega dovoljenja mora ustrezati kategoriji vozila, ki se registrira:
 1. vozilo na lizing, po pogodbi o zakupu ali pogodbi o prodaji s pridržkom lastninske pravice:
  vozilo je s pisnim soglasjem lastnika registrirano na uporabnika, ki mora imeti veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo vozila, ki se registrira;
 2. lastnik vozila je otrok ali mladoletna oseba :
  vozilo je registrirano na enega od staršev, skrbnika ali rejnika kot uporabnika, ki mora imeti veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo vozila, ki se registrira;
 3. lastnik vozila je polnoletna oseba brez vozniškega dovoljenja za kategorijo vozila, ki se registrira :
  vozilo je registrirano na lastnika, ki določi uporabnika z njegovim pisnim soglasjem. Uporabnik mora imeti veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo vozila, ki se registrira.
 4. Če uporabnik v primeru iz 3. točke prejšnjega odstavka prekliče dano soglasje, lastnik določi novega uporabnika z njegovim soglasjem, ki mora imeti veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo vozila, ki se registrira.

Preverjanje veljavnosti vozniškega dovoljenja pri podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja:

Pri podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja je treba preveriti veljavnost vozniškega dovoljenja uporabnika vozila. Kategorija vozniškega dovoljenja mora ustrezati kategoriji vozila, kateremu se podaljšuje veljavnost prometnega dovoljenja:
 1. vozilo na lizing, po pogodbi o zakupu ali pogodbi o prodaji s pridržkom lastninske pravice :
  vozilo je registrirano na uporabnika vozila. V kolikor uporabnik vozila, na katerega se nanaša pogodba o lizingu, zakupu oziroma prodaji s pridržkom lastninske pravice, nima veljavnega vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije, mora lastnik vozila določiti novega uporabnika, ki pa mora imeti veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije. Sprememba se vpiše v evidenco registriranih vozil in prometno dovoljenje. V kolikor lastnik vozila ne določi novega uporabnika, mora vozilo registrirati na svoje ime ali odjaviti.
 2. lastnik vozila je otrok ali mladoletna oseba :
  vozilo je registrirano na enega od staršev, skrbnika ali rejnika kot uporabnika vozila. V kolikor uporabnik vozila nima veljavnega vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije, uporabnik določi novega uporabnika z njegovim pisnim soglasjem na obrazcu, ki mora imeti veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije. Novega uporabnika se vpiše v evidenco registriranih vozil in prometno dovoljenje. V kolikor prvotni uporabnik ne določi drugega uporabnika, mora vozilo odjaviti.
 3. lastnik vozila je polnoletna oseba brez vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije:
  vozilo je registrirano na lastnika vozila, imenovan je uporabnik. V kolikor uporabnik vozila nima veljavnega vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije, mora lastnik določiti novega uporabnika z njegovim pisnim soglasjem na obrazcu, ki mora imeti veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije. Novega uporabnika se vpiše v evidenco registriranih vozil in prometno dovoljenje. V kolikor lastnik vozila ne določi uporabnika, mora vozilo odjaviti.
 4. lastnik vozila je oseba, ki je ob registraciji vozila imela veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo vozila, za katerega se veljavnost prometnega dovoljenja podaljšuje:
  vozilo je registrirano na lastnika vozila. V kolikor lastnik vozila nima več veljavnega vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije, mora določiti uporabnika z njegovim pisnim soglasjem na obrazcu , ki mora imeti veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije. Novega uporabnika se vpiše v evidenco registriranih vozil in prometno dovoljenje. V kolikor lastnik vozila ne določi uporabnika, mora vozilo odjaviti.
 5. lastnik vozila je umrla oseba:
  dediči določijo uporabnika vozila z veljavnim vozniškim dovoljenjem ustrezne kategorije, ki ima vse pravice in obveznosti, kot jih ima lastnik vozila, razen odtujitve ali predelave vozila. V kolikor dediči ne določijo uporabnika vozila z veljavnim vozniškim dovoljenjem ustrezne kategorije, mora eden od dedičev vozilo odjaviti.
Če uporabnik prekliče dano soglasje, lastnik vozila oziroma prvotni uporabnik vozila določi novega uporabnika z njegovim pisnim soglasjem, ki mora imeti veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije.

Če podatka o veljavnosti vozniškega dovoljenja za ustrezno kategorijo ni mogoče dobiti iz uradne evidence, se podatek pridobi na podlagi vpogleda v veljavno listino.

Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja:

Veljavnost prometnega dovoljenja se podaljša na podlagi vloge lastnika vozila ali uporabnika vozila v primerih, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
 • da vloga ni podana več kot 30 dni pred potekom veljavnosti prometnega dovoljenja;
 • da ni poteklo več kot 30 dni oziroma več kot eno leto za mopede, motorna kolesa, motorna trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobnike, od dneva poteka veljavnosti prometnega dovoljenja, izdanega za vozilo;
 • da je za vozilo, za katerega se mora opraviti tehnični pregled, izdano dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila in je bil tehnični pregled opravljen pred največ 30 dnevi, razen če to ni razvidno iz evidence registriranih vozil;
 • da se podatki, vpisani v prometnem dovoljenju, ujemajo z dejanskim stanjem;
 • da je za vozilo poravnana letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu oziroma, da je lastnik vozila oproščen plačila te dajatve;
 • da lastnik predloži dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti, pri vozilih za javni prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov.

Sprememba podatkov o lastniku oziroma uporabniku:

Vlogi za spremembo podatkov o lastniku oziroma uporabniku vozila je treba priložiti naslednje:
 • zadnje prometno dovoljenje;
 • dokazilo o spremembi podatkov o lastniku oziroma uporabniku vozila;
 • dokazilo o istovetnosti lastnika oziroma uporabnika vozila.

Sprememba podatkov o vozilu:

Vlogi za spremembo tehničnih podatkov registriranega vozila je treba priložiti naslednja dokazila:
 • prometno dovoljenje vozila;
 • dokazilo o istovetnosti lastnika oziroma uporabnika vozila;
 • dokazila o izvoru in lastnini posameznih delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni, če se podatki o vozilu, vpisani v prometno dovoljenje, spremenijo zaradi take naknadne vgradnje.
Potrjena tehnična sprememba vozila se prevzame iz evidence registriranih vozil.

Odjava vozila:

Vozilo se odjavi tako, da se status vozila v evidenci registriranih vozil spremeni iz statusa registriranega vozila v drug ustrezen status. Vozilo lahko odjavi lastnik vozila, ki je vpisan v evidenci registriranih vozil, upravna enota v primeru odjave vozila po uradni dolžnosti ali agencija v primeru, da je bilo vozilo odpeljano v drugo državo in tam registrirano, ne da bi ga lastnik vozila pred tem odjavil.

Vlogi za odjavo vozila je treba priložiti naslednja dokazila:
 • zadnje prometno dovoljenje;
 • listino o spremembi lastništva vozila (če pride v poštev);
 • potrdilo o uničenju vozila za izrabljeno vozilo po predpisih o varstvu okolja (če pride v poštev);
 • dokazilo o istovetnosti strank v postopku;
 • dokazilo o prijavi kraje vozila pri pristojni policijski postaji, razen če je to razvidno iz računalniške evidence, če se odjavlja vozilo zaradi kraje.
Lastnik vozila, ki je vpisan v evidenci registriranih vozil, mora hkrati z odjavo vozila izročiti registrske tablice, ki so bile izdane za označitev vozila. Odjavljeno prometno dovoljenje se vrne stranki v hrambo.

Pri odjavi vozila zaradi spremembe lastništva se ugotovi identiteto fizičnih oseb tako, da se preveri EMŠO in naslov prebivališča ter identifikacijsko številko vozila (VIN). Identiteto prodajalca in kupca preveri pooblaščena oseba registracijske organizacije. Pri odjavi vozila zaradi spremembe lastništva je treba v evidenco registriranih vozil obvezno vpisati tudi podatke o novem lastniku, ne glede na to, ali ta vozilo takoj registrira ali pa ne, sicer vozila ni mogoče odjaviti.

Zabeležka ugotovitve identitete fizičnih oseb se vnese v evidenco registriranih vozil kot opomba pri vozilu, ki je predmet spremembe lastništva. Iz zabeležke ugotovitve identitete prodajalca in kupca mora biti nesporno jasno označeno, čigava identiteta je bila preverjena.

Postopek ugotovitve identitete fizičnih oseb iz četrtega odstavka se izvede tudi pri spremembi lastništva že odjavljenega vozila.

Vozila, odjavljenega iz evidence registriranih vozil, ker je izrabljeno po predpisih o varstvu okolja, ni mogoče ponovno registrirati.

Rezervacija tablic z izbranim delom oznake:

Vloga za rezervacijo in naročilo izdelave registrskih tablic z izbranim delom oznake mora vsebovati naslednje podatke:
 • ime in priimek oziroma naziv lastnika oziroma uporabnika vozila;
 • naslov prebivališča oziroma sedež lastnika oziroma uporabnika vozila;
 • EMŠO oziroma matično številko lastnika vozila oziroma uporabnika;
 • izbrani del oznake registrske tablice;
 • število in obliko registrskih tablic;
 • vrsto registrskih tablic;
 • datum rezervacije.

Vloga za izdajo dovoljenja za preskusno vožnjo:

Vlogi za izdajo dovoljenja za preskusno vožnjo je treba na vpogled priložiti:
 • dokazilo o izvoru oziroma lastništvu vozila,
 • dokazilo o sklenjenem zavarovanju vozila,
 • izjavo o sposobnosti vozila za varno udeležbo v cestnem prometu, če ne gre za novo vozilo in
 • dokazilo o istovetnosti stranke.
Integral Brebus Brežice d.o.o.
Cesta svobode 11
8250 Brežice
Avtobusna postaja: 07 49 94 170
Tehnični pregledi: 07 49 91 350
info@integral-brebus.si
izdelava spletnih strani ETREND