Avtobusna postaja
07 49 94 170
Pištie nam
info@integral-brebus.si

Splošni pogoji in informacije

Prijave

Prijave sprejemamo v naših poslovalnici na Cesti svobode 11, Brežice (na avtobusni postaji). Za potrditev rezervacije se smatra vplačilo akontacije oz. prvega obroka. Če je udeležence potovanja prijavila pravna oseba, se kot potrditev lahko smatra tudi naročilnica, telefax ali e-mail, vendar mora biti le- ta potrjen iz naše strani.

Cene

So izražene v EUR.

Plačilo

Ob prijavi potnik vplača 30 % akontacijo, kot prijavnino, razliko do polne cene pa je potrebno vplačati najkasneje do 14 dni pred odhodom. Za plačilo potovanja lahko veljajo posebne plačilne ugodnosti, za katere se dogovorita naročnik in organizator, ko skleneta posebno pogodbo, ki pogoje podrobno določa.

Storitve vštete v ceni aranžmaja

Če ni drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve navedene v programu ter organizacija potovanja. Če ni v programu določeno drugače, veljajo cene posameznega aranžmaja za odraslo osebo in nastanitev v dvoposteljni sobi ( če so v programu hotelske storitve).

Potnikova odpoved ali sprememba aranžmaja

Če potnik ali pravna oseba odpove potovanje, kar potrdi pisno na mestu prijave, si agencija pridržuje pravico do povračila zaradi odpovedi v znesku:
  • do 30 dni pred odhodom 7 % cene aranžmaja
  • 29 do 22 dni pred odhodom 20 % cene aranžmaja
  • 21 do 15 dni pred odhodom 30 % cene aranžmaja
  • 14 do 10 dni pred odhodom 50 % cene aranžmaja
  • 9 do 1 dan pred odhodom 80 % cene aranžmaja
  • na dan odhoda ali kasneje 100 % cene aranžmaja

Odstopnina

V primeru odpovedi potovanja nastopijo stroški odpovedi potovanja, opisani v poglavju POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA ARANŽMAJA. Potnik se lahko stroškom odpovedi, ki so posledica bolezni, smrti ali nesreče njega samega ali njegovih ožjih sorodnikov (starši, otroci, zakonec), izogne z vplačilom Zavarovanja odpovedi ali Odstopnine, ki ga sklene sočasno z rezervacijo. Potnik lahko uveljavlja povračilo vplačanega zneska iz naslova vplačanega odpovednega rizika le ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila.

Odpoved mora potnik javiti agenciji takoj oziroma najkasneje 24 ur od nastopa vzroka odpovedi. Višina odstopnine se določa letno in znaša 4,4% cene aranžmaja. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odpovednega rizika, oziroma, da odpovedni riziko ni mogoč. Ne glede na plačani odpovedni riziko ima INTEGRAL BREBUS v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 10,00 € po napotnici/voucherju ter pravico do zadrževanja zneska vplačanega odpovednega rizika.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega odpovednega rizika.

Obveznosti organizatorja

Organizator je dolžan nuditi storitve predvidene v programu in skrbeti za pravice in interese potnika, v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. To velja za lastne storitve, kot tudi za posredovanje storitev tretjih oseb (hoteli, ogledi, prevozi)

Odpoved potovanja ali sprememba programa

INTEGRAL BREBUS BREŽICE si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 5 (pet) dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. Če ni v programu drugače določeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:
* za avtobusno potovanje najmanj 40 potnikov
* za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali hidrokrilnimi ladjami najmanj 80 % zasedenosti le teh,
* za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi najmanj 20 potnikov, * za potovanje na medcelinskih letalskih progah najmanj 15 potnikov.

INTEGRAL BREBUS BREŽICE si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za INTEGRAL BREBUS BREŽICE pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

INTEGRAL BREBUS BREŽICE si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda, na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere INTEGRAL BREBUS BREŽICE ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

INTEGRAL BREBUS BREŽICE ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti. V primeru, da INTEGRAL BREBUS BREŽICE odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. O kakršnikoli naknadni spremembi programa INTEGRAL BREBUS BREŽICE potnika nemudoma obvesti.

INTEGRAL BREBUS BREŽICE ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov kakor tudi ne za prisiljene spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem INTEGRALU BREBUS BREŽICE ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko INTEGRAL BREBUS BREŽICE namesti potnike v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.

Zdravstveni predpisi

V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. INTEGRAL BREBUS BREŽICE ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa ali progama, na katerega se je prijavil.

Devizni in carinski predpisi

Potnik, ki potuje v tujino , je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise. Če mu je zaradi prekrška prepovedano nadaljevanje potovanja, gredo vsi stroški v potnikovo breme.

Reklamacije oziroma pritožbe

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.

INTEGRAL BREBUS BREŽICE ne bo obravnaval reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem. Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku, to je v dveh mesecih od zaključka potovanja, poslati pisno pritožbo na naslov: INTEGRAL BREBUS BREŽICE d.o.o., Cesta svobode 11, 8250 Brežice, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.).

Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po sprejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda sklepa, se potnik odreče posredovanju pritožbe katerikoli drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim. Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. Reklamacija mora biti utemeljena.

Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se omeji največja odškodnina zaradi nepopolne opravljene storitve na vplačani znesek. Potnik ima pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev.

To določilo ne velja v primeru, da ima organizator pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. Omejitev odgovornosti velja za vsa potovanja za katere je sklenjena pogodba o potovanju. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

Prtljaga

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. INTEGRAL BREBUS BREŽICE ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago.

Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

INTEGRAL BREBUS BREŽICE ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti, dokumentov, iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.)

Končna določila

V vseh cenah iz ponudbe INTEGRALA BREBUS BREŽICE je že vključen davek na dodano vrednost. INTEGRAL BREBUS BREŽICE in potnik rešujeta morebitne spore iz medsebojnih razmerij sporazumno. Če do sporazuma ne pride, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče po sedežu INTEGRALA BREBUS BREŽICE.

INTEGRAL BREBUS BREŽICE d.o.o.
**Zaradi obsežne vsebine se v naprej opravičujemo za morebitne pravopisne in tiskarske napake.
Prav tako si pridržujemo pravico do popravka napačno izpisanega besedila in cene potovanj!
Integral Brebus Brežice d.o.o.
Cesta svobode 11
8250 Brežice
Avtobusna postaja: 07 49 94 170
Tehnični pregledi: 07 49 91 350
info@integral-brebus.si
izdelava spletnih strani ETREND