Homologacija vozil

Akreditacijska listina

Ugotavljanje skladnosti vozil

Kontrolni organ za ugotavljanje skladnosti vozil izvaja postopke ugotavljanja skladnosti na osnovi vpeljanega sistema kakovosti za katerega smo od Slovenske akreditacije pridobili Akreditacijsko listino št. K-014, s katero se priznava izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17020:

POSAMIČNA ODOBRITEV PREDELANIH VOZIL

Pri nas ugotavljamo skladnost predelav vozil naslednjih kategorij:
 • kategorija M1 in N1: vgradnja vlečne naprave, zamenjava pnevmatik in platišč, zatemnjevanje stekel, vgradnja spojlerjev, zamenjava vzmeti/blažilnikov, predelava izpušnega sistema, vgradnja plinske naprave, vgradnja svetlobne opreme; vgradnja dodatnih sedežev, za namen uporabe v avto šolah...
 • kategorija N1: vgradnja opreme za premične delavnice
 • prekategorizacija vozila iz kategorije M1-osebno vozilo v N1-tovorno vozilo
 • kategorija L: predelava izpušnega sistema
Za izvedbo odobritve je potrebno priložiti naslednje:

IDENTIFIKACIJA IN OCENA TEHNIČNEGA STANJA VOZIL

Postopek se izvede za uvožena rabljena vozila predhodno registrirana v EU in nova vozila z ES-homologacijo kategorije: M1-osebna vozila, N1-tovorna vozila, L-motorna kolesa oz. kolesa z motorjem in O1,O2-priklopna vozila.

Za izvedbo postopka je potrebno priložiti naslednje:

POSAMIČNA ODOBRITEV VOZIL

Postopek posamične odobritve se izvede za uvožena vozila kategorije M1-osebna vozila, ki nimajo ES-homologacije in niso bila predhodno registrirana v eni držav članic EU.
Za izvedbo postopka je potrebno priložiti naslednje:
 • Izvirnik registracijskega dokumenta ali izvirnik prometnega dovoljenja (za rabljena vozila)
 • Listine o skladnosti vozila iz države izvora oziroma seznam homologacij (po EEC/EC direktivah ali ECE pravilnikih), podeljenih vozilu oz. njegovim sestavnim delom. Seznam izda proizvajalec vozila, njegov zastopnik ali v državah ES priglašena tehnična služba (npr. TÜV).
 • Dokazilo o plačilu DMV
 • Dokazilo o lastništvu (račun o nakupu oz. overjena kupoprodajna pogodba)
 • Carinsko listino o opravljenem carinskem postopku za vozilo (za vozila pridobljena izven EU)
 • Pooblastilo lastnika (če vložnik ni lastnik vozila-obrazec v pdf formatu)
Kontrolni organ za ugotavljanje skladnosti vozil izvaja tudi neakreditirane postopke ugotavljanja skladnosti na osnovi odločbe Ministrstva za promet:

EVIDENTIRANJE SPREMEMB - VPIS VGRADENJ

Za vgradnjo sestavnih delov (izpušni sistemi, vlečne naprave in spojlerji), ki so bili predhodno homologirani za tip vozila kategorije M1 in N1 in če jih izvedejo proizvajalci teh delov ali pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za vzdrževanje popravila vozil, se lahko izvrši evidentiranje spremembe na vozilu v potrdilo o skladnosti na podlagi priloženih dokumentov:

IDENTIFIKACIJA STARODOBNIH VOZIL

Status starodobnega vozila se lahko podeli vozilu, ki je starejše od 30 let, ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in se zaradi svojega zgodovinsko-tehničnega pomena praviloma ne uporablja za vsakodnevne prevoze.
Vlogi je potrebno priložiti naslednje priloge:
 • Izvirnik ali overjeno kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja
 • Dokumente, iz katerih so razvidni proizvajalec, leto izdelave vozila in tehnični podatki o vozilu
 • Poročilo o uvrstitvi vozila v posamezen razred in Zapisnik o oceni starodobnega vozila, ki ga izda nacionalna organizacija starodobnih vozil, ki je članica Mednarodne organizacije starodobnih vozil - FIVA
 • Dokazilo o lastništvu (račun o nakupu oz. overjena kupoprodajna pogodba)
 • Potrdilo o plačilu oz. oprostitvi davka na motorna vozila

IDENTIFIKACIJA VOZIL - posebni primeri

Tu gre za identifikacijo vozil v posebnih primerih (npr. diplomati, zdomci), ki poleg ostalih dokumentov potrebujejo še:
 • Potrdilo o izpolnjevanju pogojev statusa v posebnih primerih

Kontakt

Igor Ilovar, Gregor Baznik, Jože Vračun, Davidović Stipan
T:: 07 49 91 352
vodja.brebusbr@tehnicnipregledi.si
Integral Brebus Brežice d.o.o.
Cesta svobode 11
8250 Brežice
Avtobusna postaja: 07 49 94 170
Tehnični pregledi: 07 49 91 350
info@integral-brebus.si
izdelava spletnih strani ETREND