Označevanje traktorjev

Meseca maja 2013 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Pravilnik o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13 in 36/14). To je pravilnik, ki je po dolgem času zopet združil na enem mestu tehnične zahteve glede delov in opreme motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu ter traktorjev pri opravljanju kmetijskih in gozdarskih del. Na ta način je to področje pregledneje in enostavneje urejeno tako za uporabnike, torej lastnike vozil, proizvajalce in predelovalce vozil kot tudi za inšpekcijske organe. Pravilnik je začel veljati 1. oktobra 2013, vendar ne v celoti. Določbe glede obvezne opreme traktorjev, traktorskih priklopnikov in vlečenih traktorskih priključkov (podložne zagozde) ter glede označevanja počasnih vozil se začnejo uporabljati 1. januarja 2015, določbe glede varnostnih elementov traktorjev, glede označevanja širših traktorjev in delovnih strojev ter glede opremljenosti traktorskih priklopnikov in vlečenih traktorskih priključkov z zavorami pa šele 1. januarja 2016.

Označevanje počasnih vozil

Označevanje počasnih vozil določa 25. člen obravnavanega pravilnika, ki pravi da morajo imeti vsa vozila (razen enoslednih vozil), katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h, kot tudi njihova priklopna vozila na zadnji strani tablo za označevanje počasnih vozil, ki mora biti homologirana v skladu s Pravilnikom UN/ECE R 69. Pravilnik prav tako pravi, da pri skupini vozil velja zahteva iz prejšnjega odstavka samo za zadnje vozilo v skupini. Tabla za označevanje počasnih vozil ima po pravilniku UN/ECE R 69 določene tako mere, obliko in barvo kot tudi odsevnost. Poenostavljeno povedano ima obliko enakostraničnega trikotnika s prisekanimi vogali, notranja površina je rdeče fluorescentne barve, zunanji pasovi pa so rdeče barve in odsevni. Navedene table so v prvi vrsti namenjene preprečevanju naletov od zadaj oziroma temu, da vozniki, ki vozijo za počasnimi vozili, pravočasno opazijo, da je pred njimi počasno vozilo in ustrezno prilagodijo hitrost vožnje ter vozilo na primernem mestu prehitijo. Kot rečeno morajo imeti vsa vozila, za katera pravilnik določa namestitev teh tabel, le-te nameščene od 1. januarja 2015 naprej. Za traktorje to pomeni, da bo nameščena tabla za počasna vozila eden od pogojev za uspešno opravljen tehnični pregled pri podaljšanju registracije v letu 2015.

Označevanje širokih vozil in vozil s štrlečimi deli

Pravilnik prinaša tudi določbe o označevanju širših traktorjev in delovnih strojev kakor tudi označevanje traktorjev in traktorskih priključkov ter delovnih strojev z deli, ki so lahko nevarni za druge udeležence. Tretji odstavek 27. člena pravilnika pravi, da morajo imeti izpostavljeni deli traktorja in traktorskih priključkov ter delovnih strojev, ki so lahko nevarni za druge udeležence v prometu in so nameščeni na višini največ do 2 m nad cestiščem (npr. rezila, konice, žbice, robovi), med vožnjo po cesti nameščene varovalne naprave, ki morajo biti označene v skladu z 28. členom tega pravilnika. Navedeni 28. člen pravilnika pa pravi, da morajo imeti kmetijski in gozdarski traktorji ter njihovi priklopniki ali traktorskimi priključki in delovni stroji s širino več kot 2,55 m v cestnem prometu na skrajnih točkah svoje širine spredaj in zadaj prečno nameščene opozorilne table po standardu SIST EN 12899-1, RA 2, CR 2. Table morajo biti velikosti najmanj 400 mm x 400 mm, na njih pa se morajo izmenjavati 100 mm široki odsevni beli in rdeči pasovi, ki potekajo pod kotom 45°. Če konstrukcija vozila to omogoča, so lahko namesto tabel nalepljene nalepke z enakimi lastnostmi kot opozorilne table. Ne glede na navedene določbe so v primeru, če konstrukcija vozila ne omogoča namestitev označevalnih tabel predpisane velikosti, lahko nameščene označevalne table ali označevalne nalepke enakih lastnosti z najmanjšo površino 600 cm2 in najmanjšo stranico 120 mm. Z navedenimi označevalnimi tablami oziroma nalepkami so lahko označeni tudi zunanji robovi traktorskih priključkov, ki niso širši od 2,55 m, vendar imajo do višine 2,0 m nameščene sestavne dele, ki so lahko nevarni za druge udeležence v prometu in niso dobro vidni (npr. rezila, konice, žbice, robovi). Za te primere, ko širina vozila ni širša od 2,55 m, a ima nameščene dele, ki bi bili lahko nevarni za druge udeležence, namestitev opozorilnih tabel torej določa že navedeni tretji odstavek 27. člena pravilnika.
Označevalne table za vozila, širša od 2,55 m, so obvezne že sedaj, saj jih je zahteval tudi prejšnji pravilnik o merah in masah vozil, za označevanje nevarnih delov vozil, ki ne presegajo širine 2,55 m, pa od 1. januarja 2016.

  Kmetijski traktor z največjo konstrukcijsko omejeno hitrostjo, ki ne presega 40 km/h, in ustrezno nameščeno tablo za počasna vozila, ki je obvezna od 1. januarja 2015. Pravilnik zahteva, da je v skupini vozil obvezno nameščena ta tabla na zadnjem vozilu, lahko pa je tudi na vseh.
 
Če traktorski priključek zakriva označevalno tablo za počasna vozila na traktorju, je potrebno le-to namestiti na priključek. Ta mora biti nameščena tako, da ne ovira pogleda nazaj. Na sliki je ustrezno nameščena tabla na vitlu.
Traktor s traktorskim priključkom s širino več kot 2,55 m. Traktorski priključek mora biti spredaj in zadaj označen z ustreznimi označevalnimi tablami oziroma nalepkami.
 


Integral Brebus Brežice d.o.o.
Cesta svobode 11
8250 Brežice
Avtobusna postaja: 07 49 94 170
Tehnični pregledi: 07 49 91 350
info@integral-brebus.si
izdelava spletnih strani ETREND